#goth hashtag

Discover instagram "Goth" tag

̯̝̥̑̃ͣ̍̌̚Ȉ̷̪͚̻͖̝̱̮͎̂̔n̴ͥͦ҉̖̘̹̜̺͚̫̮̬vͩ ̢͈͇̩͚ͣ͒̈ó̻̙ͫͨk͎̙͍̦̪̗͂́ͩͪ̐̆͒ͅỉ̷̲̮̝̣̈̎̃͟n͉̤̻ͮ̏͑͝g̀ ͥ̋ͯͯ̓̓ ̘̲̝̬ ͗ͭ҉͇̩̮̞̰͕̤̮͢tͬ̾̂̈ͧ̚ ͈͙͈h̸͍͈̜̰͚͖͔͗͒ͣ͋ͣ̇̚̚ė ̭͚̠̥͕̪̪͔̹͌́͢ ͑ ̧̭͍ͫ̓̃͘f͍͎̦͉̩͑ͥ̋̑̓̉͗ͧ͞ẻ̫̜̝̐͑eͮ͐̂̐ ̨̪͖̝̹̮̻l̋̅ͨ͏̢̣͍̤͕̟̯͈i̜̝̗̜̝̦̹̩̖̽̎͝n͗ ̋͏̵̨̱̱g͊̐ͮ͘͟҉͎̼̱ ̧̨̦͕̦̦͉̲̹̰͗͊ͩ̏oͣ ͇̖̫̺̖̌̆͊͋̓ͥ͞f̐̔ ̛͈͇̰̭̱̲̦̣̮͆͆ ̜̹̻̥ͮͭ͗ͪͩ͗̍͞c͛̅͏̵̼̠̪̭̕hͩ͒͌̈ ͨ͒ ͏̢̲̪͈̘͖̪̤a̰̮ͤ̄̒́ ̙̩ȏ̷̩̼͂̈̕s̶͛̓̓̏ͩ̽̔̒͛ͅ.ͭͪ̏ͣ ͩ̓ ̡̫̜͙͚̟̙
̻ͩ͑ͥ̉ͬ͒̏͟W̤̦͕͍̹̔ͮͣ̂̀ͅï̐̇̄́͏͢ ̦t̵͚̜̬͉ͭ͒ͯͭ̈͠ͅh̶̢̻͙͇͙̬̩ͬͤͦ͋̅ͤ̚͘ǫ̶̰̤͔̠̩̜͚̝͈͊ͯ͌̅ͣ̔̽͐uͤ̎ ̶̫̲͇̑ͫͪ̔t͆ ̝̻̖̪̞ ̴̧̡̼ͯͭͣoͯͪ ̗̦̮̲̦͖ͤ͠͞r̪͎͕̭ͯ̽̕͟͝ͅd̠̲̻̎͂ͥ̈̓̈́͝ȅ̷̜̠͇͕̜́̕r̎̾͂͌ͫ͏͈́.̵̧̤͇͓̙̻ͭ̓̂͝
ͭ ̷̘̠̦̠̼̺̦̓͋T̵̛̜̮̻̰̞̮͕̍̽̏ḥ͑̽ͧͫ e̸̛͍͚̞̪̅ͮ̽̄̒͠ ̛̯ͪ̄̑ͤ͒͐̎Ṋ̴̡̭͓͉̘̂eͧ̓̏ͯ ̢̡̛͍̣̫ͯz̤͓ͨ̚͝p̹̩̣̀̉̏̏̀͞͞e̷͕̬̮̯ͯ̔̂̒ͥͭ̉͒͟ͅr͐͗̈́̐ͥͯ͏̗̬̻̱͘d̦̬̗̉ͬ́̽́͡͞ įͫ̑̒̎̍͆ ̟̪̗̩̻͕̖a̷͓͓̤̲ͣ̽̀̀͠ ͙̩n̹̟̝͖̮͙͉̠̝͋̃ͣ̉͑ͯ̃̑ ̛̘̮̾̆ͫ̇h͕̭̦̃ͯ͒͋̒ͧ͟ì͙̬͈̖͚͈̏͛ͯ͒̒ͯ͐́͘vͦ ̼̱͉̠̝͋͑̇ͤ̚e ̺̝ͫ̄̂͑̓ͧ̑͢͝-̮̓̆̔m̋̀҉͎̻̤ĭͫ͌ ̨͇̹͉̦̪n̓ͦ̉ ̵̙̉͡d̴̥̭͎̥̖̜̼͗̇͑ͥͯ̈́͌͟ ̘ ͗̄̾͊͟҉̣̣͉o̭̫͔̤̜̩̦ͣ̚f̷̡̰͈̖͈͖̅ͣ͆ ̶̝̰͎̙̙͕̅̔ͦ͝ĉ͉̫̻̘̭̲̯̰͖̃̀ͭ̉͌͊ͫ̐hͭ͑̏̔̇͑̀͏̴̢̭̮̪̱̲̬̠à̸̵̛̩̤͚̖͚̙̬̅ǒ̶̭̬̐͒͐s̢͙̠̗̔ͪ̽̐ͤͮͩ͝.̵ͯ͋ͩ ̣ͅ ͓͖̝͖̾̒ͧZ̙̹͖̖̠̺̼̄̃̓̚a͉̹̱͑̉̄̍͢l̵ͯ̇̈̽̈ͩ ̲g̷̖̠ͧ̏ͮ͐ò͉̘͙̥͔͓̠͖̝̑͗̂̌͘.̫͍̤͍̟͈̣̟̑̾̚
̤̩̯̖̩̎͆ͭ̍́H̄͑ ̹͈ͥ͗͢͞ẽ̵̯̝̮͕̬̎̇ ͂̽͏̘̻͔͖͔w̖̫̘͖͐ͨͤ̅̐ͦͅh̍ͫ̃ ̵̙̞̻̙̠̯͚́͜ͅo ̺̟̤̪͙̮̯̽́͞ ͒͏̴̝̭͚͈̭Ẃ̷͊͐̌͑ͭ̂͗҉̧͍̜̭̜͎̞a̸̙͐͌̃̓i̲͈͕̝͖̤̇ͬt̠̟̺̝̹͎͍͉̓ͭ͋͑̓ͤͪ͢͝s̑̅̓̂ͩ̈̀͏̞̖̹ ̲̪ ̯̪̣̑̓͢B̑̈ ̺̭̪͊͗̌ͧ̽è̇ ̖́̈̆ͅh̵ͮ̐̉̋ͦ̐̄͢͏̥̟i͊̆̆̌͏̫͟n̵͇͍̼̩̮̅ͫ̎͛͒̒̾͜͝d̷͚̱̺͕̻ͫ̉ͫ͘ ̢̥̟͇̰̘̍̚͠ͅT̸̮̻̼͈̜̓ͭ͗̓ͣ͋͐̅ͦ͘ h̴̻̩͔̹͈͓͔͐̈e̴͍͙̭̻̠̗̼͈̎ͧ̔͛̀ͣͯ̓ͫ ̵̢̝̦̝͓̱͂͐͞ W̶̮̩͕ͥ̒́͜a̸̱̩͎͗͌ͨl͖̝͚̲̎͛l͓̣̪̣͓̆͂̓ͮ̓̉̀̈́ͅ.̡̜̬̱͔̥̃̆͛̆ͪ̆͠
͙̦̪̝̗̘̤ͣ͒̎̋͑͗̀̚ͅͅZͤ̍ͧ ̵̨̮̬̤̼ͬ͝ͅA̡̝̝̱̺͇̟͔̗̣ͫ̒̏͆ͪ̚Ļ̣͙͇͉̗̪ͨ͐͆͟͠ͅG̷̪͉͕̮͙̭ͭ͑̈́̔Ỏ̢̜̺̟̓ͣͦ͌̽̏͂͞!̷͖̱͙̦ͭͬ͊̀̄̾ͯ͑͊
̵̩̤̝͇̃̍Ţ̜̥̟̝̲ͤ͗͘h̸͓͔̮̐̾̀̑̓ͮ͘ȩ̴̯̜͈̘̽ͦͮ̀͐͌̍ ̴͎̠̥̞̤̞ͥ͋̓e̎ͮͨ̏͗̌ͬ̇͢͞ ̼̘ṅ̡̯̝͐ͦ͗ͭ͆̒ͩ̌͜͜ t̺̝̤͚́̅ͪ͋̃͆͜͠i̡̜̝̎̑̉͊͟r̵̶͇͉͕̩͓̪̎͂ͧͥ̍ͥ̐̑̔̕e̘͉͓̽ͪ ̀̓̈́̓̏̈̎͏̡̭̝̖̖̝̺̘́r̨̭̣̩͎͛̈ͅͅo̘͋ͨ̓ͯ͜͟͝ ̗̪͈̮o̘̰̘̥ͦ̈̇̉͒̒̔̚m ̵̡̫͚͇̰̥̜̯̮ ̜͈̄̇ͭͮ͜i̢̢̝̥̦̭͑ͣ̎̆s͍̟̹̪͒ͦ̒͗ ̤̲ͦf̒͑͏̀҉͇̫̯̤ ̘̰į̻̾ͤ̇̎̎͊͋̚l̪̂ͣl̟̞͍̤̰͓̠ͭͩͥͤ͆ ̯è͒̄ͨ ͙͍͒d̫̟̼̉̌͞ ̴̻̘̩̩̅ͅw̢͕̩̤͚̭̻̺̺͌ͪ͒̃ͮͫ͛͆́͠i͆ ̛͙͔̜̖̣̲̥̃̓̀ͤ̋͝t̲̮̙̲̹̣̠̤ͣ͂͊̆̓hͧ͆ͣ̏̎ ͫ̏͏҉͚̭̬ ̢͖̮̞̌̃̐ͨZ#drawing #glitch #lofi #aesthetic #horror #surreal #goth #horror #macabre #420 #music #simpsons #deathgrips #art #creepy #glitch #cardib #arianagrande
@lezeres.denklen

̯̝̥̑̃ͣ̍̌̚Ȉ̷̪͚̻͖̝̱̮͎̂̔n̴ͥͦ҉̖̘̹̜̺͚̫̮̬vͩ ̢͈͇̩͚ͣ͒̈ó̻̙ͫͨk͎̙͍̦̪̗͂́ͩͪ̐̆͒ͅỉ̷̲̮̝̣̈̎̃͟n͉̤̻ͮ̏͑͝g̀ ͥ̋ͯͯ̓̓ ̘̲̝̬ ͗ͭ҉͇̩̮̞̰͕̤̮͢tͬ̾̂̈ͧ̚ ͈͙͈h̸͍͈̜̰͚͖͔͗͒ͣ͋ͣ̇̚̚ė ̭͚̠̥͕̪̪͔̹͌́͢ ͑ ̧̭͍ͫ̓̃͘f͍͎̦͉̩͑ͥ̋̑̓̉͗ͧ͞ẻ̫̜̝̐͑eͮ͐̂̐ ̨̪͖̝̹̮̻l̋̅ͨ͏̢̣͍̤͕̟̯͈i̜̝̗̜̝̦̹̩̖̽̎͝n͗ ̋͏̵̨̱̱g͊̐ͮ͘͟҉͎̼̱ ̧̨̦͕̦̦͉̲̹̰͗͊ͩ̏oͣ ͇̖̫̺̖̌̆͊͋̓ͥ͞f̐̔ ̛͈͇̰̭̱̲̦̣̮͆͆ ̜̹̻̥ͮͭ͗ͪͩ͗̍͞c͛̅͏̵̼̠̪̭̕hͩ͒͌̈ ͨ͒ ͏̢̲̪͈̘͖̪̤a̰̮ͤ̄̒́ ̙̩ȏ̷̩̼͂̈̕s̶͛̓̓̏ͩ̽̔̒͛ͅ.ͭͪ̏ͣ ͩ̓ ̡̫̜͙͚̟̙ ̻ͩ͑ͥ̉ͬ͒̏͟W̤̦͕͍̹̔ͮͣ̂̀ͅï̐̇̄́͏͢ ̦t̵͚̜̬͉ͭ͒ͯͭ̈͠ͅh̶̢̻͙͇͙̬̩ͬͤͦ͋̅ͤ̚͘ǫ̶̰̤͔̠̩̜͚̝͈͊ͯ͌̅ͣ̔̽͐uͤ̎ ̶̫̲͇̑ͫͪ̔t͆ ̝̻̖̪̞ ̴̧̡̼ͯͭͣoͯͪ

以妖骨為設計主題的十字架型項鍊,散發獨特的頹廢妖美氣氛。
【倉戸みと】妖骨クロス #bone #horror #mysterious #dark #angel #cross #accessories #necklace #fashion #beautiful #japan #goth #日本 #項鍊 #飾品 #骨 #妖怪 #神話 #時尚 #流行 #神秘 #歌德
@village_vanguard_global

以妖骨為設計主題的十字架型項鍊,散發獨特的頹廢妖美氣氛。 【倉戸みと】妖骨クロス #bone #horror #mysterious #dark #angel #cross #accessories #necklace #fashion #beautiful #japan #goth #日本 #項鍊 #飾品 #骨 #妖怪 #神話 #時尚 #流行 #神秘 #歌德

Busy bee today 💚 I'm still hoping to have new items listed in my store later today 💚 
#wicca #witch #pagan #grunge #goth #gothgirl #alternativegirl #alternativefashion #handmadejewelry #handmade #halloween #horror #anatomy #cameo
@parrottgirl_crafts

Busy bee today 💚 I'm still hoping to have new items listed in my store later today 💚 #wicca #witch #pagan #grunge #goth #gothgirl #alternativegirl #alternativefashion #handmadejewelry #handmade #halloween #horror #anatomy #cameo

#AGS / La tercera pieza 'WILD NOTHING', intenta expresar un pastel de crema y caramelo restregado sobre una pared. Refleja lo dulce, inocente y agradable como arma de destrucción. El cover, ilustra la idea: la manipulación desde la infancia... La obra es una técnica mixta sobre cartón posteriormente plastifacado. No hay bastidor, no hay
@drfrankestein_couture

#ags / La tercera pieza 'WILD NOTHING', intenta expresar un pastel de crema y caramelo restregado sobre una pared. Refleja lo dulce, inocente y agradable como arma de destrucción. El cover, ilustra la idea: la manipulación desde la infancia... La obra es una técnica mixta sobre cartón posteriormente plastifacado. No hay bastidor, no hay "base"... no hay "soporte" (cover: Mickey Mouse dibujo original) P.V.P: 60 EUR / DREAMS 'mi pequeño Mamut', o la fabricación y reparación de los sueños / #cartones #dibujos y #pinturas / #tardomoderno #informalismo #recycle / #dreams #mamut #exhibition #painting #wildnothing / #art #fashion #costurero #oscuro #spleen #goth #fashionstyle #fashiondesinger #design #designer #arco2019 #movements #fashionvictims #tendencias #gallery #mickeymouse @drfrankestein couture #agsart 2019 #artemadrid

I know where the wild things are. They are roaming the woods and they are summoning  the demons. Two designs I'd love to do, DM for booking details 👻🖤🦇
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#gothlife #blackworkers #blackwork #btattooing #darkartists #darkart #thedarkestwork #stabmegod #blackworkershero #blackworkerssubmission #blacktattooartist #occultarcana #tattoooftheday #tattoosnob #tattoolife #instatattoo #tattooing #goth #gothicrealm #darkartistries #edinburgh #tattooart #metalhead #blxckink #blacktattoos #horror #blackmetal #onlythedarkest #onlyblackart #witchesofinstagram @occultarcana @artesobscurae @darkartists @darkartistries @thedarkestwork @gothicrealm @blackworkers
@creepmachine
@shirleypettigrewtattoos

I know where the wild things are. They are roaming the woods and they are summoning the demons. Two designs I'd love to do, DM for booking details 👻🖤🦇 . . . . . . . . . . . . . . . #gothlife #blackworkers #blackwork #btattooing #darkartists #darkart #thedarkestwork #stabmegod #blackworkershero #blackworkerssubmission #blacktattooartist #occultarcana #tattoooftheday #tattoosnob #tattoolife #instatattoo #tattooing #goth #gothicrealm #darkartistries #edinburgh #tattooart #metalhead #blxckink #blacktattoos #horror #blackmetal #onlythedarkest #onlyblackart #witchesofinstagram @occultarcana @artesobscurae @darkartists @darkartistries @thedarkestwork @gothicrealm @blackworkers @creepmachine

This outfit 😻 yay or nay? 🖤
@internetgrunge

This outfit 😻 yay or nay? 🖤

#AGS / La segunda pieza 'SIN TERMINAR', es una obra terminada pero en ella existe una recuperación de una especie de Ready-Made que intenté hace unos años. 
La idea es crear un movimiento circular interrumpido, con tres elementos (número que utilizo con normalidad a la hora de crear). Este movimiento se refiere al fluido interno positivo. La interrupción es la matemática como costumbre. Un nudo no contrario, pero sí inoportuno y secundario. La caja es una evocación a la niñez, al fluido aquel que un día tuvimos... P.V.P: 175 EUR / DREAMS 'mi pequeño Mamut', o la fabricación y reparación de los sueños /

#cartones #dibujos y #pinturas / #tardomoderno #informalismo #recycle / #DREAMS #MAMUT #Exhibition #painting #sinterminar /#art #fashion #costurero #oscuro #spleen #GOTH #fashionstyle #fashiondesinger #design #designer #arco2019 #movements #fashionvictims #tendencias #gallery #infantil @drfrankestein_couture #AGSart 2019 #artemadrid
@drfrankestein_couture

#ags / La segunda pieza 'SIN TERMINAR', es una obra terminada pero en ella existe una recuperación de una especie de Ready-Made que intenté hace unos años. La idea es crear un movimiento circular interrumpido, con tres elementos (número que utilizo con normalidad a la hora de crear). Este movimiento se refiere al fluido interno positivo. La interrupción es la matemática como costumbre. Un nudo no contrario, pero sí inoportuno y secundario. La caja es una evocación a la niñez, al fluido aquel que un día tuvimos... P.V.P: 175 EUR / DREAMS 'mi pequeño Mamut', o la fabricación y reparación de los sueños / #cartones #dibujos y #pinturas / #tardomoderno #informalismo #recycle / #dreams #mamut #exhibition #painting #sinterminar / #art #fashion #costurero #oscuro #spleen #goth #fashionstyle #fashiondesinger #design #designer #arco2019 #movements #fashionvictims #tendencias #gallery #infantil @drfrankestein couture #agsart 2019 #artemadrid

peep is a cute ass calvin model 🖤
@_gustav4ever_

peep is a cute ass calvin model 🖤

Follow @theteenpunch cr:@_nikiica_
@theteenpunch

Follow @theteenpunch cr:@ nikiica

Lo and behold, I have a chance at finding a sock match! I literally only have one of each sock in my drawer, it’s like I’m trying to be 13 and edgy or something 😭 📸 via @the_witching_hour13
@wildwoman_witchcraft

Lo and behold, I have a chance at finding a sock match! I literally only have one of each sock in my drawer, it’s like I’m trying to be 13 and edgy or something 😭 📸 via @the witching hour13

̯̝̥̑̃ͣ̍̌̚Ȉ̷̪͚̻͖̝̱̮͎̂̔n̴ͥͦ҉̖̘̹̜̺͚̫̮̬vͩ ̢͈͇̩͚ͣ͒̈ó̻̙ͫͨk͎̙͍̦̪̗͂́ͩͪ̐̆͒ͅỉ̷̲̮̝̣̈̎̃͟n͉̤̻ͮ̏͑͝g̀ ͥ̋ͯͯ̓̓ ̘̲̝̬ ͗ͭ҉͇̩̮̞̰͕̤̮͢tͬ̾̂̈ͧ̚ ͈͙͈h̸͍͈̜̰͚͖͔͗͒ͣ͋ͣ̇̚̚ė ̭͚̠̥͕̪̪͔̹͌́͢ ͑ ̧̭͍ͫ̓̃͘f͍͎̦͉̩͑ͥ̋̑̓̉͗ͧ͞ẻ̫̜̝̐͑eͮ͐̂̐ ̨̪͖̝̹̮̻l̋̅ͨ͏̢̣͍̤͕̟̯͈i̜̝̗̜̝̦̹̩̖̽̎͝n͗ ̋͏̵̨̱̱g͊̐ͮ͘͟҉͎̼̱ ̧̨̦͕̦̦͉̲̹̰͗͊ͩ̏oͣ ͇̖̫̺̖̌̆͊͋̓ͥ͞f̐̔ ̛͈͇̰̭̱̲̦̣̮͆͆ ̜̹̻̥ͮͭ͗ͪͩ͗̍͞c͛̅͏̵̼̠̪̭̕hͩ͒͌̈ ͨ͒ ͏̢̲̪͈̘͖̪̤a̰̮ͤ̄̒́ ̙̩ȏ̷̩̼͂̈̕s̶͛̓̓̏ͩ̽̔̒͛ͅ.ͭͪ̏ͣ ͩ̓ ̡̫̜͙͚̟̙
̻ͩ͑ͥ̉ͬ͒̏͟W̤̦͕͍̹̔ͮͣ̂̀ͅï̐̇̄́͏͢ ̦t̵͚̜̬͉ͭ͒ͯͭ̈͠ͅh̶̢̻͙͇͙̬̩ͬͤͦ͋̅ͤ̚͘ǫ̶̰̤͔̠̩̜͚̝͈͊ͯ͌̅ͣ̔̽͐uͤ̎ ̶̫̲͇̑ͫͪ̔t͆ ̝̻̖̪̞ ̴̧̡̼ͯͭͣoͯͪ ̗̦̮̲̦͖ͤ͠͞r̪͎͕̭ͯ̽̕͟͝ͅd̠̲̻̎͂ͥ̈̓̈́͝ȅ̷̜̠͇͕̜́̕r̎̾͂͌ͫ͏͈́.̵̧̤͇͓̙̻ͭ̓̂͝
ͭ ̷̘̠̦̠̼̺̦̓͋T̵̛̜̮̻̰̞̮͕̍̽̏ḥ͑̽ͧͫ e̸̛͍͚̞̪̅ͮ̽̄̒͠ ̛̯ͪ̄̑ͤ͒͐̎Ṋ̴̡̭͓͉̘̂eͧ̓̏ͯ ̢̡̛͍̣̫ͯz̤͓ͨ̚͝p̹̩̣̀̉̏̏̀͞͞e̷͕̬̮̯ͯ̔̂̒ͥͭ̉͒͟ͅr͐͗̈́̐ͥͯ͏̗̬̻̱͘d̦̬̗̉ͬ́̽́͡͞ įͫ̑̒̎̍͆ ̟̪̗̩̻͕̖a̷͓͓̤̲ͣ̽̀̀͠ ͙̩n̹̟̝͖̮͙͉̠̝͋̃ͣ̉͑ͯ̃̑ ̛̘̮̾̆ͫ̇h͕̭̦̃ͯ͒͋̒ͧ͟ì͙̬͈̖͚͈̏͛ͯ͒̒ͯ͐́͘vͦ ̼̱͉̠̝͋͑̇ͤ̚e ̺̝ͫ̄̂͑̓ͧ̑͢͝-̮̓̆̔m̋̀҉͎̻̤ĭͫ͌ ̨͇̹͉̦̪n̓ͦ̉ ̵̙̉͡d̴̥̭͎̥̖̜̼͗̇͑ͥͯ̈́͌͟ ̘ ͗̄̾͊͟҉̣̣͉o̭̫͔̤̜̩̦ͣ̚f̷̡̰͈̖͈͖̅ͣ͆ ̶̝̰͎̙̙͕̅̔ͦ͝ĉ͉̫̻̘̭̲̯̰͖̃̀ͭ̉͌͊ͫ̐hͭ͑̏̔̇͑̀͏̴̢̭̮̪̱̲̬̠à̸̵̛̩̤͚̖͚̙̬̅ǒ̶̭̬̐͒͐s̢͙̠̗̔ͪ̽̐ͤͮͩ͝.̵ͯ͋ͩ ̣ͅ ͓͖̝͖̾̒ͧZ̙̹͖̖̠̺̼̄̃̓̚a͉̹̱͑̉̄̍͢l̵ͯ̇̈̽̈ͩ ̲g̷̖̠ͧ̏ͮ͐ò͉̘͙̥͔͓̠͖̝̑͗̂̌͘.̫͍̤͍̟͈̣̟̑̾̚
̤̩̯̖̩̎͆ͭ̍́H̄͑ ̹͈ͥ͗͢͞ẽ̵̯̝̮͕̬̎̇ ͂̽͏̘̻͔͖͔w̖̫̘͖͐ͨͤ̅̐ͦͅh̍ͫ̃ ̵̙̞̻̙̠̯͚́͜ͅo ̺̟̤̪͙̮̯̽́͞ ͒͏̴̝̭͚͈̭Ẃ̷͊͐̌͑ͭ̂͗҉̧͍̜̭̜͎̞a̸̙͐͌̃̓i̲͈͕̝͖̤̇ͬt̠̟̺̝̹͎͍͉̓ͭ͋͑̓ͤͪ͢͝s̑̅̓̂ͩ̈̀͏̞̖̹ ̲̪ ̯̪̣̑̓͢B̑̈ ̺̭̪͊͗̌ͧ̽è̇ ̖́̈̆ͅh̵ͮ̐̉̋ͦ̐̄͢͏̥̟i͊̆̆̌͏̫͟n̵͇͍̼̩̮̅ͫ̎͛͒̒̾͜͝d̷͚̱̺͕̻ͫ̉ͫ͘ ̢̥̟͇̰̘̍̚͠ͅT̸̮̻̼͈̜̓ͭ͗̓ͣ͋͐̅ͦ͘ h̴̻̩͔̹͈͓͔͐̈e̴͍͙̭̻̠̗̼͈̎ͧ̔͛̀ͣͯ̓ͫ ̵̢̝̦̝͓̱͂͐͞ W̶̮̩͕ͥ̒́͜a̸̱̩͎͗͌ͨl͖̝͚̲̎͛l͓̣̪̣͓̆͂̓ͮ̓̉̀̈́ͅ.̡̜̬̱͔̥̃̆͛̆ͪ̆͠
͙̦̪̝̗̘̤ͣ͒̎̋͑͗̀̚ͅͅZͤ̍ͧ ̵̨̮̬̤̼ͬ͝ͅA̡̝̝̱̺͇̟͔̗̣ͫ̒̏͆ͪ̚Ļ̣͙͇͉̗̪ͨ͐͆͟͠ͅG̷̪͉͕̮͙̭ͭ͑̈́̔Ỏ̢̜̺̟̓ͣͦ͌̽̏͂͞!̷͖̱͙̦ͭͬ͊̀̄̾ͯ͑͊
̵̩̤̝͇̃̍Ţ̜̥̟̝̲ͤ͗͘h̸͓͔̮̐̾̀̑̓ͮ͘ȩ̴̯̜͈̘̽ͦͮ̀͐͌̍ ̴͎̠̥̞̤̞ͥ͋̓e̎ͮͨ̏͗̌ͬ̇͢͞ ̼̘ṅ̡̯̝͐ͦ͗ͭ͆̒ͩ̌͜͜ t̺̝̤͚́̅ͪ͋̃͆͜͠i̡̜̝̎̑̉͊͟r̵̶͇͉͕̩͓̪̎͂ͧͥ̍ͥ̐̑̔̕e̘͉͓̽ͪ ̀̓̈́̓̏̈̎͏̡̭̝̖̖̝̺̘́r̨̭̣̩͎͛̈ͅͅo̘͋ͨ̓ͯ͜͟͝ ̗̪͈̮o̘̰̘̥ͦ̈̇̉͒̒̔̚m ̵̡̫͚͇̰̥̜̯̮ ̜͈̄̇ͭͮ͜i̢̢̝̥̦̭͑ͣ̎̆s͍̟̹̪͒ͦ̒͗ ̤̲ͦf̒͑͏̀҉͇̫̯̤ ̘̰į̻̾ͤ̇̎̎͊͋̚l̪̂ͣl̟̞͍̤̰͓̠ͭͩͥͤ͆ ̯è͒̄ͨ ͙͍͒d̫̟̼̉̌͞ ̴̻̘̩̩̅ͅw̢͕̩̤͚̭̻̺̺͌ͪ͒̃ͮͫ͛͆́͠i͆ ̛͙͔̜̖̣̲̥̃̓̀ͤ̋͝t̲̮̙̲̹̣̠̤ͣ͂͊̆̓hͧ͆ͣ̏̎ ͫ̏͏҉͚̭̬ ̢͖̮̞̌̃̐ͨZ#drawing #glitch #lofi #aesthetic #horror #surreal #goth #horror #macabre #420 #music #simpsons #deathgrips #art #creepy #glitch #cardib #arianagrande
@lezeres.denklen

̯̝̥̑̃ͣ̍̌̚Ȉ̷̪͚̻͖̝̱̮͎̂̔n̴ͥͦ҉̖̘̹̜̺͚̫̮̬vͩ ̢͈͇̩͚ͣ͒̈ó̻̙ͫͨk͎̙͍̦̪̗͂́ͩͪ̐̆͒ͅỉ̷̲̮̝̣̈̎̃͟n͉̤̻ͮ̏͑͝g̀ ͥ̋ͯͯ̓̓ ̘̲̝̬ ͗ͭ҉͇̩̮̞̰͕̤̮͢tͬ̾̂̈ͧ̚ ͈͙͈h̸͍͈̜̰͚͖͔͗͒ͣ͋ͣ̇̚̚ė ̭͚̠̥͕̪̪͔̹͌́͢ ͑ ̧̭͍ͫ̓̃͘f͍͎̦͉̩͑ͥ̋̑̓̉͗ͧ͞ẻ̫̜̝̐͑eͮ͐̂̐ ̨̪͖̝̹̮̻l̋̅ͨ͏̢̣͍̤͕̟̯͈i̜̝̗̜̝̦̹̩̖̽̎͝n͗ ̋͏̵̨̱̱g͊̐ͮ͘͟҉͎̼̱ ̧̨̦͕̦̦͉̲̹̰͗͊ͩ̏oͣ ͇̖̫̺̖̌̆͊͋̓ͥ͞f̐̔ ̛͈͇̰̭̱̲̦̣̮͆͆ ̜̹̻̥ͮͭ͗ͪͩ͗̍͞c͛̅͏̵̼̠̪̭̕hͩ͒͌̈ ͨ͒ ͏̢̲̪͈̘͖̪̤a̰̮ͤ̄̒́ ̙̩ȏ̷̩̼͂̈̕s̶͛̓̓̏ͩ̽̔̒͛ͅ.ͭͪ̏ͣ ͩ̓ ̡̫̜͙͚̟̙ ̻ͩ͑ͥ̉ͬ͒̏͟W̤̦͕͍̹̔ͮͣ̂̀ͅï̐̇̄́͏͢ ̦t̵͚̜̬͉ͭ͒ͯͭ̈͠ͅh̶̢̻͙͇͙̬̩ͬͤͦ͋̅ͤ̚͘ǫ̶̰̤͔̠̩̜͚̝͈͊ͯ͌̅ͣ̔̽͐uͤ̎ ̶̫̲͇̑ͫͪ̔t͆ ̝̻̖̪̞ ̴̧̡̼ͯͭͣoͯͪ

Feeling very photogenic today 😅😅🙈🙈🙊🙊
.
.
#dayoff #nowork #selfie #snapchat #snapchatfilter #makeup #gothic #gothiclook #goth
@sophie.lou996

Feeling very photogenic today 😅😅🙈🙈🙊🙊 . . #dayoff #nowork #selfie #snapchat #snapchatfilter #makeup #gothic #gothiclook #goth

kto słuchał nowej płyty avril? ja już jakieś milion razy i kocham całym sercem, najbardziej podoba mi się chyba „it was in me”, ona ma głos anioła💓 najlepsza artystka forever
@ola.williams

kto słuchał nowej płyty avril? ja już jakieś milion razy i kocham całym sercem, najbardziej podoba mi się chyba „it was in me”, ona ma głos anioła💓 najlepsza artystka forever

Spämmään näitä vanhoja kuvia😂 #metalhead #metalgirl #goth
@damned.in_black

Spämmään näitä vanhoja kuvia😂 #metalhead #metalgirl #goth

Next