Hessen, Germany

Hessen, Germany Location on instagram

บินกับครู สบายต่างกัน 😊
@hemmawich
Leonardo Royal Hotel Frankfurt

บินกับครู สบายต่างกัน 😊

Ngoại trừ ở nhà thì đây là nơi mình xuất hiện cũng như là ngủ nhiều nhất. Mỗi ngày đến trường học và dành ra tầm 1/5 số giờ đó để ngủ (gục) 😂 mấy bạn biết đó, đại học không như là mơ. Đại học là một mớ hỗn độn và mình vẫn đang cố giải quyết nó mỗi ngày. Mùa xuân 5 năm nữa Trúc sẽ ở đâu đây?
@chuccxx
Goethe-Universität Frankfurt

Ngoại trừ ở nhà thì đây là nơi mình xuất hiện cũng như là ngủ nhiều nhất. Mỗi ngày đến trường học và dành ra tầm 1/5 số giờ đó để ngủ (gục) 😂 mấy bạn biết đó, đại học không như là mơ. Đại học là một mớ hỗn độn và mình vẫn đang cố giải quyết nó mỗi ngày. Mùa xuân 5 năm nữa Trúc sẽ ở đâu đây?

Next